Pozvánka OZ 9.5.2012 17 15 hod. v zasadačke OÚ.

Program:

 1.Otvorenie.
2. Kontrola uznesenia.
3.Návrh na zaverečný účet.
4. Prehodnotenie platu starostu obce.
5. Rozbor analýz o nehnutelnom majetku obce.
6. Nájomná zmlúva M. Šlapeta.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.