štvrtok, 13. 06. 2024

Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje

Názov organizácie:         Obec Čečehov
Sídlo:                               Obecný úrad v Čečehove, Čečehov 74, 072 11  Čečehov
IČO:                                 00325104
DIČ:                                 2020738764
Štatutárny zástupca:      Stanislav Mráz - starosta obce
e-mail:                             cecehov@cecehov.sk
tel. č.:                              056/6490201
Mobil:                              0917945970

Obec Čečehov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie, resp. odborná referentka obce.


Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO modernizácia interiéru

Zaznam-z-otvarania-a-vyhodnotenia-ponuk (226 kB)

Vyzva-na-predkladanie-ponuk---Modernizacia-interieru-kulturneho-domu---cast-velka-sala-(1) (424 kB)

Priloha-c--1-Vykaz-vymer----modernizacia-interieru-KD---cast-velka-sala (48 kB)

Priloha-c--2---formular-ponuky-(identifikacia-a-vyhlasenie-uchadzaca (15,4 kB)

Priloha-c--3-navrh-na-plnenie-kriterii (13,2 kB)

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - Det

Zaznam-z-otvarania-a-vyhodnotenia-ponuk (231 kB)

Vyzva-na-predkladanie-ponuk---Detske-ihrisko (429 kB)

Priloha-c--1-projektova-dokumentacia (2,5 MB)

Priloha-c--2-vykaz-vymer (13,1 kB)

Priloha-c--3-navrh-zmluvy-o-dielo (29 kB)

Priloha-c--4---formular-ponuky-(identifikacia-a-vyhlasenie-uchadzaca (15,3 kB)

Priloha-c--5-navrh-na-plnenie-kriterii (13,1 kB)

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona o VO

Zmluva-o-dielo_Objekt_pre_kulturu_Cecehov---III--etapa (33 kB)

Vykaz-vymer--Objekt-pre-kulturu---III--etapa (56 kB)

VYZVA-NA-PREDLOZENIE-PONUKY_Objekt-pre-kulturu-Cecehov---III--etapa (305 kB)

Suhrnna-technicka-sprava-zmena-stavby (144 kB)

_8-pohlady (235 kB)

_7-pohlady (235 kB)

_6-Rez-A-sedenia (258 kB)

_5-Podorys-zakladov-sedenia (244 kB)

_4-Podorys-sedenia (236 kB)

_3-Podorys-I--NP (233 kB)

_2-Rez-A (251 kB)

_1-situacia (414 kB)

Prieskum trhu - § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - Oprava strechy na dome smútku

Vyzva-§117---prieskum-trhu---strecha-DS-(1) (578 kB)

Priloha-c-1-vyzvy-Zjednoduseny-vykaz-vymer-(1) (12,4 kB)

Súhrná správa o zákazkách podľa §9 odstavec 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Sprava-VO-II-Q-2018 (1 MB)

Prieskum trhu - § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Vyzva-na-predkladanie-ponuk---Intenzifikacia-triedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-v-obci-Cecehov (458 kB)

Priloha-c-3 (21 kB)

Priloha-c-2-Navrh-zmluvy (25 kB)

Priloha-c-1-Navrh-na-plnenie-kriteria (25 kB)

Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky - zákazka - Vybudovanie kamerového systému v obci Čečehov (1,2 MB)

Krycí list rozpočtu (35 kB)

Výkaz výmer (15 kB)

Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie-ponuky-Rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie-OcU-Cecehov-(2) (30 kB)

Vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-k-zakazke-_Rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie-OcU-Cecehov_ (42 kB)

Priloha---rozpocet-k-zakazke-rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie- (348 kB)

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.